Rev Ebenezer Hotchkin letter on starting Livingland School in Hugo, OK