Goodland School, Hugo, OK, founded by Rev Ebenezer Hotchkin